Creately - Website cho tạo infographics chuyên nghiệp

Creately là dịch vụ web dựa trên biểu đồ để tạo infographics chuyên nghiệp. Dịch vụ cơ bản được trả tiền, nhưng các thử nghiệm miễn phí là giá trị thử.

Bạn có thể sử dụng Creately để tạo ra sơ đồ khối, sơ đồ Venn, bảng câu chuyện, sơ đồ mạng, biểu đồ tổ chức và sơ đồ trang web. Hơn nữa, có rất nhiều mẫu và màu sắc chương trình chuyên nghiệp có sẵn cho người dùng để bắt đầu vẽ ngay lập tức.

Creately tích hợp Google tìm kiếm hình ảnh , do đó bạn không có để tải về hình ảnh vào máy tính của bạn. Họ cũng có một thư viện lớn của các biểu tượng quan trọng cho các phương tiện truyền thông xã hội và người dân cũng như các đối tượng khác.Truy cập trang: http://creately.com/

Nguồn: Infographics Việt Nam